सभागृहाची माहिती

धुरु सभागृह

(क्षमता २२५)

भाडे - लग्न, मुंज, धार्मिक समारंभ

  पूर्ण दिवस वेळ स.७.०० ते रात्रौ.१०.०० अर्धा दिवस (सकाळ ) वेळ स. ७.०० ते दु.३.०० अर्धा दिवस (संध्या.) वेळ दु. ४.०० ते रात्रौ १०.०००
A/C NON/AC A/C NON/AC A/C NON/AC
भाडे २२०००/- १३०००/- १२५००/- ७९००/- १२०००/- ७५००/-
भाडयावर 9% CGST १९८०/- ११७०/- ११२५/- ७११/- १०८०/- ६७५/-
भाडयावर 9% SGST १९८०/- ११७०/- ११२५/- ७११/- १०८०/- ६७५/-
एकूण भाडे २५९६०/- १५३४०/- १४७५०/- ९३२२/- १४१६०/- ८८५०/-
अनामत ३०००/- ३०००/- ३०००/- ३०००/- ३०००/- ३०००/
एकूण २८९६०/- १८३४०/- १७७५०/- १२३२२/- १७१६०/- ११८५०/-

धुरु सभागृह

(क्षमता २२५)

भाडे - सभा,संमेलने, ग्रंथ प्रदर्शन, इत्यादी (व्यावसायिक कार्यक्रमाव्यतिरिक्त)

  पूर्ण दिवस वेळ स.७.०० ते रात्रौ.१०.०० अर्धा दिवस (सकाळ ) वेळ स. ७.०० ते दु.३.०० अर्धा दिवस (संध्या.) वेळ दु. ४.०० ते रात्रौ १०.००
A/C NON/AC A/C NON/AC A/C NON/AC
भाडे २३५००/- १४०००/- १३५००/- ८५००/- १३०५०/- ८१००/-
भाडयावर 9% CGST २११५/- १२६०/- १२१५/- ७६५/- ११७४/- ७२९/-
भाडयावर 9% SGST २११५/- १२६०/- १२१५/- ७६५/- ११७४/- ७२९/-
एकूण भाडे २७७३०/- १६५२०/- १५९३०/- १००३०/- १५३९९/- ९५५८/-
अनामत ३०००/- ३०००/- ३०००/- ३०००/- ३०००/- ३०००/
एकूण ३०७३०/- १९५२०/- १८९३०/- १३०३०/- १८३९९/- १२५५८/-

दासावा सभागृह

(क्षमता १५०)

भाडे - लग्न, मुंज, धार्मिक समारंभ

  पूर्ण दिवस वेळ स.७.०० ते रात्रौ.१०.०० अर्धा दिवस (सकाळ ) वेळ स. ७.०० ते दु.३.०० अर्धा दिवस (संध्या.) वेळ दु. ४.०० ते रात्रौ १०.००
A/C NON/AC A/C NON/AC A/C NON/AC
भाडे २००००/- ११०००/- ११०००/- ६५००/- ११०००/- ६५००/-
भाडयावर 9% CGST १८००/- ९९०/- ९९०/- ५८५/- ९९०/- ५८५/-
भाडयावर 9% SGST १८००/- ९९०/- ९९०/- ५८५/- ९९०/- ५८५/-
एकूण भाडे २३६००/- १२९८०/- १२९८०/- ७६७०/- १२९८०/- ७६७०/-
अनामत ३०००/- ३०००/- ३०००/- ३०००/- ३०००/- ३०००/
एकूण २६६००/- १५९८०/- १५९८०/- १०६७०/- १५९८०/- १०६७०/-

दासावा सभागृह

(क्षमता १५०)

भाडे - सभा,संमेलने, ग्रंथ प्रदर्शन, इत्यादी (व्यावसायिक कार्यक्रमाव्यतिरिक्त)

  पूर्ण दिवस वेळ स.७.०० ते रात्रौ.१०.०० अर्धा दिवस (सकाळ ) वेळ स. ७.०० ते दु.३.०० अर्धा दिवस (संध्या.) वेळ दु. ४.०० ते रात्रौ १०.००
A/C NON/AC A/C NON/AC A/C NON/AC
भाडे २००००/- ११०००/- ११०००/- ६५००/- ११०००/- ६५००/-
भाडयावर 9% CGST १८००/- ९९०/- ९९०/- ५८५/- ९९०/- ५८५/-
भाडयावर 9% SGST १८००/- ९९०/- ९९०/- ५८५/- ९९०/- ५८५/-
एकूण भाडे २३६००/- १२९८०/- १२९८०/- ७६७०/- १२९८०/- ७६७०/-
अनामत ३०००/- ३०००/- ३०००/- ३०००/- ३०००/- ३०००/
एकूण २६६००/- १५९८०/- १५९८०/- १०६७०/- १५९८०/- १०६७०/-